Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Для авторів".

Керівництво для авторів

Вельмишановні автори!

Другий рік поспіль ми проводимо велику роботу, як часозатратну, так і енергонадмірну, з підготовки журналу до  індексування у різних наукометричних базах, зокрема і у Web of Science, тому й звертаємо Вашу увагу на ряд позицій/вимог, які Вам обов'язково слід враховувати, якщо Ви маєте намір опублікувати свої статті в нашому журналі.  

Політику журналу на сучасному етапі зосереджено на необхідності підвищення академічного статусу публікацій насамперед завдяки врахуванню нових вимог до їхньої підготовки, що відповідають міжнародним стандартам.

Основними напрямами профільності журналу традиційно залишається друк оригінальних (раніше не опублікованих) як завершених наукових досліджень з різних галузей філософських, психологічних та педагогічних наук, так і досліджень, які тільки-но Ви розпочинаєте, тож і знайомите науково-освітянську спільноту з ідеєю та метою такого дослідження, гіпотезами, завданнями, методиками й його засобами здійснення, передбаченнями, проміжних результатів та ін. Ділитися емоційними станами власними та учасників цього науково-практичного дослідження, на кшталт В.О. Сухомлинському, О.А. Захаренку, А.С. Макаренку та ін., обов'язково! Така рефлексія може стати у нагоді і Вам, і Вашим послідовникам, читачам журналу.

 • Редакція приймає до друку виключно оригінальні, раніше неопубліковані матеріали, що не містять признаків/ознаків плагіату. За умови наявності у роботі плагіату/самоплагіату повторно така стаття не розлядатиметься.
 • Зверніть увагу! З вересня 2017 року згідно із Законом України "Про вищу освіту" не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях. У розділі "Етика публікацій" висловлюємо свою окрему думку з цього приводу, якої традиційно й дотримуватимемося.
 • Переклад засобами онлайн-сервісів (типу Google Translate, Yandex переводчик, prompt тощо) є неприпустимим.  
 • Обсяг статті: від 10 (без урахування списків літератури та резюме) до 25 сторінок. 

 

Зверніть увагу, що у тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування й посилання на використані джерела і вимоги Національного стандарту України http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf

Зважте і на те, що в нашому журналі ми користуємось міжнародним стилем цитування та посилання в наукових роботах - АРА-стилем.

 

 Структура статті з філософії, психології та педагогіки

 

 1. Номер УДК.
 2. Ім’я, прізвище, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, відомості про авторські профілі, назва та адреса організації, в якій працює автор, контактні адреси, телефони, місце та країна) (курсив).
 3. Назва статті. Зверніть увагу! Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.
 4. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів та 5-10 ключових слів).
 5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

       Вступ / Introduction (15% обсягу статті): постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики.

Важливо у вступній частині чітко сформулювати понятійний апарат у рамках дослідження задля уникнення неоднозначного розуміння понять.

У статті має бути представлений кількісний та якісний аналіз літературних джерел із проблеми. У списку використаної літератури допускається не більше 50% вітчизняних джерел, інші – зарубіжні виключно із БД Web of Science чи Scopus. При узагальненні літературних даних слід посилатися на роботи, опубліковані протягом останніх 10 років (Зверніть увагу на окрему думку редакції: зазначене не стосується тих праць, методологічними засадами для яких є концептуально-теоретичний контент попередніх років чи століть, бо наука грунтується виключно на істинних знаннях, інакше - це різновид плагіату!). У жодному разі не можна перераховувати прізвища авторів, які вивчали питання, що досліджується. Як рекомендовано за новими правилами, спочатку автор аналізує кількісно, скільки всього робіт на момент написання статті є у WOS чи Scopus з проблеми, включаючи надання інформації про кількість джерел за кожним її типом (монографії, статті, тези тощо). Після цього робиться якісний аналіз джерел, на основі якого автор виділяє основні тенденції або напрями у пізнанні явища, що вивчається. Посилання на конкретних авторів в аналізі літератури допускається лише у випадку, якщо отримані ними дані суперечать точці зору автора статті або є основоположними для цього дослідження, по тексту – за умов цитування. У вступі також викладається сучасний стан досліджуваної проблеми.

Окрім цього, редакція підтримує статті, в яких аналізуються результати досліджень наукових шкіл свого регіону в аспекті всеукраїнського/всесвітнього з посиланням на них.

     Мета та завдання / Aim and tasks

Мета статті має чітко показувати предмет дослідження та бути конкретною (мета має бути одна! Далі - завдання, мінімум - 3).  Виходячи з невирішених чи проблемних аспектів порушеної проблеми здійснюється теоретичне обґрунтування вирішення кожного з поставлених завдань. 

        Методи дослідження / Research methods (30% обсягу статті) 

 • Методи дослідження передбачають опис їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання.Увага! Сюди також входить інформація щодо організації дослідження, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо. Якщо Ви досліджуєте, наприклад, рівні сформованості певного педагогічного явища, обов'язково тут необхідно подати їхню характеристику. Цей пункт має містити повну/вичерпну інформацію щодо процедури організації та проведення Вашого дослідження.

        Якщо свою статтю Ви присвятили викладу сутності запропонованої Вами методики, зокрема навчально-виховного процесу, то наводяться  приклади та обґрунтовується її новизна

        У статті розкривається експериментальна перевірка ефективності запропонованої методики з описанням умов проведення експерименту, вказуючи критерії, показники, одиниці вимірювання з наведенням статистичних даних.

 

       Обговорення / Discussion (10% обсягу статті)

 • Обов’язковим є пункт «Обговорення», де автор окрім детального інтерпретування та пояснення отриманих даних, має презентувати їх порівняльний аналіз з науковими результатами як вітчизняних, так і зарубіжних учених за схожою проблематикою з посиланням на них, обґрунтувати наукову цінність та напрями практичного використання отриманих результатів. Цей пункт обов’язково має містити обґрунтування наукової новизни отриманих даних чи тих, які маємо отримати в результаті дослідження, про яке йдеться у статті.

          Висновки / Conclusion (5% обсягу статті)

 • Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.

Якщо у статті йдеться про науково-практичне дослідження експериментально-організаційно-методичного характеру, то виклад основного матеріалу дослідження проводиться з повним обґрунтуванням отриманих науково-практичних результатів (40% обсягу статті). Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Останні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією.

Зверніть увагу! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті!           

 1. Література (списки використаних джерел), має бути оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 р.
 2. Література в романському алфавіті в АРА стилі.
 3. Інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті):
 • ПІБ* автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор).
 1. Назва статті.
 2. Авторське резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки) обсягом близько 300 слів і ключові слова. 

 

* Імена, прізвища транслітеруються, назви статей та решта інформації перекладаються. При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України  «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55.

Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.

 

Примітка. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

 

 Редакційна колегія журналу не несе відповідальності за зміст статей та може не поділяти думку автора/авторів.