Політика видання

Положення про видавничу етику

 

Відповідальність та обов’язки редакції та  редакційних колегії й ради:

 

 • Щодо прийняття статей до редакції

Редакційна колегія Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії» залишає за собою право приймати статті до друку або відмовити автору у публікації. Під час прийняття рішення щодо прийняття або відхилення статті редакційна колегія керується політикою журналу (відповідність науковій спеціалізації), основними вимогами до публікацій тощо.

Редакційна рада визначає значущість публікації для розвитку української школи та рекомендує до впровадження. Залишає за собою право рекомендувати статті до друку з особливою позначкою "виняткова значущість для практики шкільництва".

Редакційна колегія/рада зобов’язується співпрацювати та взаємодіяти з потенціальними та реальними авторами статей, надаючи їм необхідну допомогу та відповідаючи на їх запитання.

Редакція журналу має право відхилити/повернути статтю для доопрацювання, якщо вона не відповідає вимогам або прийняти її до друку, якщо до неї немає зауважень.

Редакція журналу зобов’язується проводити технічне, наукове, лінгвістичне редагування прийнятих статей.

 

 • Неупередженість

Редакційна колегія/рада приймає наукові роботи виключно за їх змістом та правильністю оформлення незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, політичних поглядів, етнічної приналежності, громадянства тощо.

 • Конфіденційність

Редакційна колегія/рада не розголошує інформацію щодо прийняття або відхилення статті нікому, крім автора (-ів), співавтора(-ів), рецензентів; а також персональні дані авторів.

 

 • Конфлікти інтересів

Редакція журналу керується Положенням про відмову у публікації наукових статей Комітету Етики Видавництва, коли йде мова про відхилення статті або коригування вже надрукованої роботи.

Рекламування, передрукування та інші маніпуляції не впливають на рішення членів редакційної колегії щодо прийняття статей до друку.

 

 Неопубліковані матеріали у статті, яку прийнято до редакції, не використовуються членами редакційної колегії/ради (а також рецензентами) для своїх власних досліджень без посилання на автора вже надрукованої роботи. Цікава та корисна інформація з поданих статей може бути використана тільки для ознайомлення та не використовується у власних інтересах.

Винятком є підготовка редакційним колективом реферативно-аналітичних матеріалів з актуальних проблем  за  статтями Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімгазії».

 

Інформація для авторів

Відповідальність та обов’язки авторів:

 • Звітність щодо достовірності інформації

Автори, що представляють результати своїх досліджень у статті, мають презентувати їх у відповідності до вимог оформлення статей у чіткій послідовності (див. Додаток 2). Статті мають містити описання основного дослідження та обов’язково додаткові дані та посилання на інші роботи, що були використані для проведення дослідження. Наявність хибних або неточних даних є неприйнятною та розцінюється як порушення етики публікації.

 

 • Автентичність та плагіат

Автори, що подають свої статті до редакції журналу, мають гарантувати достовірність даних, представлених у своїх роботах. У разі використання даних інших науковців автори статей мають зробити посилання на їх дослідження у списку використаної літератури.

 

 • Багаторазова публікація однієї статті

Авторам не дозволено подавати до друку статтю, яка раніше вже була опублікована.

Щодо самоплагіату, наявність якого визначено як проблему, яка не має однозначного вирішення.

Наш журнал вітає статті, автори яких розвивають/заперечують попередні власні напрацювання, але в той же час уважає недопустимим друкування раніше опублікованих як сьогоднішнє "ноу-хау".

 

 

 • Підтвердження наукових джерел

Автори мають указувати на публікації (цитувати), дані яких були використані під час проведення дослідження та написання наукової статті.

 

 • Авторство статті

Співавторами статті вважаються ті, хто зробив вагомий внесок у проведення дослідження, якому присвячено статтю. Усі співавтори мають бути ознайомлені та згодні з остаточним варіантом публікації. Усі співавтори статті мають бути вказані до подачі роботи до редакції.

 

 • Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор статті знаходить значну помилку або неточність у своїй вже опублікованій роботі, він має повідомити про це редактора або відповідального секретаря журналу для пошуку відповідного рішення щодо усунення цієї проблеми (перевидання журналу або публікація відповідних виправлень в іншому журналі).

Від редакції:  За весь час існування Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімгазії»» на адресу редакції жодного разу не надходило скарг щодо зловживання службовим становищем. Усі проблемні питання, пов’язані з доопрацюванням статей, вирішуються з авторами особисто та відкрито і, як правило, не мають суттєвих суперечностей. Жодного разу до редакції не надходило скарг щодо редагування наукових робіт (технічного, наукового, лінгвістичного та ін.) від авторів статей.

Редакція Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімгазії»» завжди відкрита для побажань та пропозицій (jurnal.director@gmail.com).

 

Положення про рецензування у журналі

(про рецензентів та процес рецензування)

Відповідальність та обов’язки рецензентів:

 • Участь у прийнятті рішень редакції

Рецензент допомагає редакції у прийнятті рішень щодо прийняття статті до друку або відмови у публікації. Окрім цього, рецензент допомагає автору у коригуванні та вдосконаленні своєї роботи (див. Додаток 1).

 

 • Конфіденційність

Будь-яка наукова робота, що підлягає рецензуванню, розглядається як конфіденційний документ, що не підлягає обговоренню з третіми особами.

 

 • Об’єктивність

Рецензування завжди проводиться об’єктивно. Особиста критика авторів є неприйнятною. Рецензенти мають висловлювати свою думку чітко з конструктивними зауваженнями та порадами.

 

 • Підтвердження наукових джерел

Рецензенти мають вказати на джерела, автори яких не були зазначені у роботі. Будь-які наукові дані або судження, що були відкриті раніше іншими авторами, обов’язково мають містити посилання на роботу цього автора/авторів. Рецензенти також мають перевірити статтю та плагіат та повідомити членів редакційної колегії про його наявність.

 

Додаток 1.

Процес рецензування статей складається з таких етапів:

  

  Перший етап: Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчанням автора.

 

  На цьому етапі використовується так зване "відкрите рецензування" (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність та відсутність плагіату отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. 

 

Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

 

  Другий етап: Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review) - рецензент знає автора, але автор не знає рецензента), який визначає незалежних експертів з числа провідних учених обраної проблеми.

 

При цьому рецензент повинен враховувати вимоги до рукопису, а саме:

відповідність рукопису статті профілю журналу, актуальність теми у міжнародному форматі, узагальнені дані про сучасний стан пізнання проблем, конкретність мети та завдань дослідження, опис методів дослідження з відповідними показниками та їхня валідність, адекватність використання статистичних методів, науковий рівень презентації отриманих результатів (як теоретичних, так і практичних), обговорення та пояснення отриманих даних, адекватність висновків та їхня відповідність поставленим у роботі завданням, рівень наукового мовного оформлення тексту, правильність оформлення літератури (обидва списки), відповідність розширеної анотації вимогам, наявність відповідної рецензії на статтю автора, а також трьох бібліографічних даних про його друковані праці.

 

Вимоги до автора та роботи:

Наявність у автора 3 праць з тематики дослідження; наявність у списку літератури 50% джерел із БД Web of Science чи/та Scopus та фахових видань. 

   

Трєтій етап: Після цього стаття надсилається на розгляд незалежному експерту у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind) – ні автор, ні рецензент не знають один одного).

    На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей: а) статтю прийнято до друку, б) рекомендовано доопрацювати статтю, в) автору відмовлено в публікації статті.

     ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

   з оцінювання наукового (науково-практичного) рукопису на предмет

   публікації у Всеукраїнському науково-практичному журналі «Директор школи, ліцею, гімгазії»

   Назва роботи:

__________________________________________________________________ 

 

   Висновок рецензента

 1. Рекомендовано до друку без зауважень _____________________________
 2. Рекомендовано доопрацювати_____________________________________
 3. Відхилити через невідповідність таким вимогам:_____________________

 

   Термін виконання – до 30 днів.