Гармонійна єдність духовності, культури, освіти і виховання особистості

Автор(и)

 • Т. Л. Антоненко Інститут духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна).
 • Г. П. Шевченко Директор науково-дослідного Інституту духовного розвитку людини

Ключові слова:

духовність, культура, освіта, виховання, гармонійна єдність, особистість, енергоінформаційна сутність, цілокупність ціннісно-смислова сфера, становлення, психологічні детермінанти

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми гармонійної єдності духовності, культури, освіти і виховання особистості, які є найважливішими категоріями педагогічної науки і визначають тенденції і характер удосконалення особистості. У статті наводиться сутнісна характеристика названих понять. Підкреслено, що в умовах сьогодення особливого занепокоєння викликає стан духовності суспільства, його занепад «як соціального явища, як критичний стан для долі людства». Отже, проблеми культури і духовності особистості сьогодні є предметом уваги всіх гуманітарних наук.

Автори статті зауважують, що зростаюча людина знаходиться в центрі педагогічних досліджень. Підкреслено, що в умовах сьогодення необхідно ураховувати її енергоінформаційну сутність та особливості її душі як органічної цілокупності всіх фізичних, енергетичних, свідомо-безсвідомих психофізіологічних і духовних сил індивіда. Акцент зроблено на необхідності розгляду понять духовності, культури, освіти і виховання в контексті становлення ціннісно-смислової сфери особистості. В статті представлено авторське визначення названого поняття і визначені психологічні детермінанти становлення ціннісно-смислової сфери особистості: культура як метасистема; духовність як життєво-визначальний центр; ідеал як смислоутворювальний чинник; вплив сучасного інформаційного простору на її становлення.

У статті надано характеристику концепції виховання культурної особистості за П. Шафером. Авторами статті охарактеризовані недоліки сучасної освіти та визначені завдання освіти нового століття. Наголошується, що освіта повинна виконувати важливу культуротворчу і людинотворчу функцію, яка сприяє вихованню духовності особистості. Підкреслено, що виховання духовно зрілої особистості забезпечується в освітньому процесі готовністю до співтворчої діяльності в умовах культурного плюралізму.

Біографії авторів

Т. Л. Антоненко , Інститут духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна).

Доктор психологічних наук, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, головний науковий співробітник науково-дослідного Інституту духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна).

Г. П. Шевченко , Директор науково-дослідного Інституту духовного розвитку людини

дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор науково-дослідного Інституту духовного розвитку людини, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти», завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк – м. Київ, Україна).

 

Список літератури

 1. Антоненко, Т. Л. Становлення ціннісно-смислової сфери особистості майбутнього фахівця: монографія / Т. Л. Антоненко. – Київ: Пед. думка, 2018. – 412 с.
 2. Антоненко, Т. Л. Духовно-культурні цінності освіти студентської молоді: монографія /Т. Л.Антоненко, М. В.Безугла. – Київ: Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2017. – 254 с.
 3. Образ человека будущего: кого и как воспитывать в подрастающих поколениях: коллект. монография. Т. 1 / О. А. Базалук (ред). – Киев: Кондор, 2011. – 328 с.
 4. Образ человека будущего: кого и как воспитывать в подрастающих поколениях: коллективная монография. Т. 2 / О. А. Базалук (ред). – Киев: Издат. дом «Скиф», 2012. – 408 с.
 5. Базалук, О. А. Космическое образование: новые реали / О. А. Базалук // Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях: коллект. монография. Т. 3. – Киев, 2013. – С. 13–26.
 6. Бондаревская, Е. В. Воспитание как встреча с личностью (избранные педагогические произведения в 2 т.). Т.1 / Е. В.Бондаревская. – Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2006. – 420с.
 7. Виховання духовності особистості: навч.-метод. посіб. / М. Й. Боришевський (pед.). та ін. – Кіровоград: Імекс-ЛТД2013. 104 с.
 8. Запесоцкий,А. С. Философия образования и проблемы современных реформ / А. С. Запесоцкий // Экономика образования. – 2014. – № 3. – C. 33–41.
 9. Какое образование для нас ценно?: материалы «круглого стола» [ресурс] // Вопросы философии. – 2018. – №6. – С. 34–58. –Режим доступа : http://i.uran.ru/webcab/system/files/journalspdf/voprosy-filosofii/voprosy-filosofii-2018-n-6/voprfil62018.pdf (дата обращения 10.01.2020). – Заголовок с экрана.
 10. Кант, И. Критика чистого раз ума / И. Кант ; пер. с нем. Н. Лосского. Москва: Мысль, 1994. – 591 с.
 11. Кармин, А. Философия культуры в информационном обществе: проблемы и перспективы / А. Кармин //Вопросы философии. – 2006. – № 2. – C. 52-60.
 12. Кошелева,В. Л. М. Хайдеггер: феноменологическое осмысление культуры и проблемы образования / В. Л.Кошелева // Философия для ХХI века. – Москва, 1992. – C. 118–126.
 13. Кутырев, В. А. Духовность, экономизм и технология: драма взаимодействия / В. А. Кутырев // Вестник Нижегородского ун-та Н.И. Лобачевского. – 2012. –№1(3). – C. 55–63
 14. Леонтьев,А. Н. Образ мира / А. Н. Леонтьев // Избранные психологические произведения: в 2-т. – Москва, – Т. 2. – С. 251–261.
 15. Лихачёв, Б. Т. Экологически чистая аура души и её антиподы /Б. Т Лихачёв // Философия воспитания: спец. курс. – Москва, 2010. – C. 73–124.
 16. Лихачёв, Д. С. Письма о добром / Д. С. Лихачёв. – Санкт-Петербург: «Русско-Балтийский Центр БЛИЦ», 1999. – 190 с.
 17. Лотман,Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. Т.1. / Ю. М. Лотман. – Таллин: Александра, 1992. – 480 с.
 18. Духовность человека: педагогика развития /Михалкович, Н. (pед.). – Минск: Тесей, 2006. – 400 с.
 19. Соммэр,Д. С. Мораль ХХІ века; пер. с исп. / Д. С. Соммэр. – Москва: Кодекс, 2013. – 480 с.
 20. Фроловская,М. Педагогический потенциал искусства / М. Фроловская // Искусство и образование. – 2007. – № 3 (47). – С. 4-9.
 21. Шафер, П. Культурная личность. – Київ: Пед. думка, 2017. – 76 с.
 22. Шевченко, Г. П. Виховання краси Духу: теоретичний і практичний аспекти / Г. П. Шевченко // Мистецтво виховання Людини: колект. монографія. – Київ, 2017. – С. 4–33.
 23. Духовність  особистості  у  вимірах  культури,  виховання  та  освіти: вибрані наукові статті: монографія / Г.П. Шевченко. – Київ: Видавництво «Педагогічна думка», 2017.  – 210 с.
 24. Швейцер, А. Культура и этика; пер. с нем. Н. А. Захарченко и Г. В. Колшанского; общ. ред. и прелисл. В. А. Карпушина. – Москва: Прогресс. 1973. 343 с.
 25. Schafer, D. P. (2014). The Age of Culture. A New Road Book. Rock’s Mills Press.
 26. Schafer, D. P. (2018). The Cultural Personality. Rock’s Mills Press, Oakville, Ontario.

 

Опубліковано

2020-02-19

Як цитувати

Антоненко , Т. Л., & Шевченко , Г. П. (2020). Гармонійна єдність духовності, культури, освіти і виховання особистості. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 21(1), 82–90. вилучено із https://director-ua.info/index.php/dslg/article/view/251

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ