Ключові ідеї педагогічної технології «Росток» в контексті Нової української школи

Автор(и)

  • Т. О. Пушкарьова Начальник відділу проектного управління ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України (Київ, Україна), http://orcid.org/0000-0001-7611-9516

Ключові слова:

реформування освіти, інноваційність, педагогічна технологія, проектна діяльність, педагогічне проектування, інтеграція, діяльнісна технологія, екологіза¬ція навчання, якість навчання, компетентність

Анотація

Стаття розкриває основні концептуальні ідеї педагогічної технології «Росток», розробленої і дослідженої протягом ба­гатьох років і підтвердженої її кореляцією з принциповими положеннями Нової української школи. Базові ідеї технології «Росток» можна визначити у самій абревіатурі слова ІДЕЯ, як важливого інструменту реформування освіти і розглядати у взаємозв’язку його структурних складових: І – інтегра­ція, Д – діяльність, Е – екологізація, Я – якість. Показано, що результативність кожної із цих складових залежить від їх системної взаємодії. Обґрунтовується доцільність компетентнісного підходу до навчання, який позитивно впливає на інноваційне педагогічне проектування в умо­вах Нової української школи.

Біографія автора

Т. О. Пушкарьова , Начальник відділу проектного управління ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України (Київ, Україна),

 

Список літератури

  1. Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парла­менту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» від 18 груд. 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975.
  2. Закон України «Про освіту» [Електронний ре­сурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19.
  3. Нова Українська школа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nus.org.ua/about.
  4. Саух П. Характерні риси нового «Z»-покоління та особливості роботи з ним в контексті Нової україн­ської школи / П. Саух // Практична філософія і Нова українська школа: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 16 трав. 2019 р. / НАПН України, Ін-т педа­гогіки НАПН України. – Київ, 2019. – С. 66–70
  5. Щодо типових освітніх програм 2-11 класів : лист М-ва освіти і науки України від 20.04.2018 №1/9- 254 [Електронний ресурс]. – http://www.rostok.org. ua/wpcontent/uploads/2019/05/1_9_254.pdf].
  6. Gajardo F., Grau N. (2019). Competition among schools and educational quality: Tension between various objectives of educational policy. International Journal of Educational Development, 65, 123-133. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S0738059317304583?via%3Dihub3. 4.

 

Опубліковано

2020-02-19

Як цитувати

Пушкарьова , Т. О. . (2020). Ключові ідеї педагогічної технології «Росток» в контексті Нової української школи. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 21(1), 91–95. вилучено із https://director-ua.info/index.php/dslg/article/view/252

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ