Головний редактор

Виговська Ольга Іванівна, головний і науковий редактор всеукраїнського науково-практичного журналу „Директор школи, ліцею, гімназії”, доцент, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України.

О.І. Виговська - незмінний редактор цього часопису поспіль 20-ти років, бо, по-перше, ініціатива створення такого журналу належить саме їй.

Окрім редагування журналу, вона є його видавцем, також постійно здійснює гроно видів діяльності, серед яких значне місце мають як науково-дослідна  робота, так і публікаційна, консультативна та викладацька й ін.

Здійсненню нею такого  проекту як створення та забезпечення наявності в інформаційному просторі України фахового журналу для директорів шкіл, безумовно,  посприяло наступне:

 • Власний різнорівневий та багатофункціональний науково-педагогічний доробок у якості викладача ВНЗ, набутий на основі багаторічної практичної підготовки у системі підвищення кваліфікації, а саме на посаді завідуючої кабінетом фізики ЦІУВ (правонаступником якого є сучасний вищий НЗ - УМО НАПН України) вчителів, методистів усіх рівнів та керівників шкіл за авторською програмою, а також підготовки майбутніх педагогів до творчої педагогічної діяльності у рамках ініційованого мною курсу для педагогічних ВНЗ „Основи педагогічної творчості” (з даної проблематики мною захищена кандидатська дисертація „Творча педагогічна діяльність у цілісному навчально-виховному процесі”). Наявність авторських  методик,  „працюючої” технології підготовки сучасного вчителя, ефективність якої підтверджено довготривалою апробацією під час навчання студентів різних факультетів/інститутів НПУ імені М.П.Драгоманова (цю технологію покладено в основу докторської дисертації, яку я готую до захисту).
 • Десятирічний досвід організаційно-методичної роботи на всеукраїнському рівні у якості завідуючої кабінетом фізики ЦІУВ, який отримав тоді високу оцінку й схвалення МО України як переможця соціалістичного змагання.
 • Набутий унікальний досвід 12-річного управління всеукраїнським проектом „Педагоги-новатори в Україні” (ініціатор і керівник проекту О. Виговська, голова Ради проекту – В. Кремень), результатом якого стало виокремлення та узагальнення особливостей діяльності вчителів-майстрів, керівників ЗНЗ різних за типами шкіл України та надбання останніх, зокрема, щодо інноваційного досвіду підготовки й розвитку вчителя, пок­ликанням якого є творення сучасної людини, її інтелекту­ального та духовного потенціалу; матеріали узагальненого досвіду розміщено на сайтах НАПН і ДНПБ та опубліковано у форматі аналітико-реферативних статей у всеукраїнському науково-практичному журналі „Директор школи, ліцею, гімназії”.
 • 20-річний досвід редактора і видавця часопису для керівників середньої освіти.

В результаті такої роботи маємо сучасну науково-практичну платформу для побудови НУШ.

Нею (раніше з ДНПБ, а цьогоріч й з НПУ ім. М.П. Драгоманова) започатковано Всеукраїнський проект „Інформаційна підтримка школи”, в рамках якого організовано й проводиться  цикл лекцій з наукової діяльності для шкіл України: для майбутніх науковців – учнів, вчителів, методистів та керівників шкіл. Цього року разом з НПУ ім. М.П. Драгоманова на новій науковій платформі розпочне свою роботу ще один інноваційний проект «Ментори і новатори – школам: будуємо школу глобалізованого СВІТУ

Тож на останок маємо заключити, що, фактично, на вівтар українського інформаційного простору шкільництва О.І. Виговською покладено більше 20 років! Здійснення видавничої діяльності такого рівня постійно вимагало і вимагає професійного вдосконалення. Тому за цей час вона опанувала кількома відмінними від педагога, методиста і вченого професіями журналіста, редактора, видавця педагогічної преси. У 2019 пройшла навчання в Комп'ютерній академії за курсом "Інтернет маркетинг", має декілька дипломів і сертифікатів міжнародної системи підвищення кваліфікації й на цьому не зупиняється.

Окрема розмова ініціація нею започаткування та активної участі у сфері благодійництва  виключно заради того, щоб управлінський журнал такого рівня, головним читачем якого  є  насамперед керівник школи,  мав можливість бути   в інформаційно-освітньому просторі України.

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Виговської Ольги Іванівни,

головного редактора Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії»,  кандидата педагогічних наук, доцента

Статті, книги, брошури, наукові, науково-методичні, методичні та інформаційно-педагогічні матеріали

 1. Виговська О. І. Підготовка сучасного вчителя до творчої педагогічної діяльності: концепція, технологія / О. І. Виговська. – Київ: НПУ, 1997. – 22 с.
 2. Виговська О. І. Творча педагогічна діяльність: в 2-х ч. / О. І. Виговська. – Київ: НПУ, 1997. – Ч. 1. Неоднозначність підходів до її визначення – 31 с.
 3. Виговська О. І. Творча педагогічна діяльність: в 2-х ч. / О. І. Виговська. – Київ: НПУ, 1997. – Ч. 2. Авторська концепція – 28 с.
 4. Выговская, О. И. Совершенствование методической подготовки учителей физики по вопросам оптимизации учебно-воспитательного процесса на курсах повышения квалификации : метод. реком. / О. И. Выговская. – Киев : ЦИУУ, 1983. – 45с.

НАУКОВІ СТАТТІ

 1. Виговська, О. Людиноцентристська педагогічна освіта: стратегічні орієнтири, методологічні засади / О. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 1/3. – С. 101–110.
 2. Виговська, О. Нова педагогічна діяльність: практико–технологічні аспекти. Обгрунтування концептуальних змін / О. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015. – № 1/3. – С. 150–157.
 3. Виговська, О. Педагогічна концепція людини – нова філософія педагогічної діяльності сучасного вчителя / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 4. – С. 29–39.
 4. Виговська, О. Нова педагогіка Людини: пролегомени її засад / О. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2020. – Т. 21, № 1. – С. 84–96.
 5. Виговська О. Учительське цілепокладання як платформа становлення компетентного професіонала / О. І. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 5/6. – С. 74 – 93.
 6. Виговська, О. І. Авторська концепція людини та особистісно орієнтоване навчання: наукове обґрунтування семантичних змін. / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 5. – С. 41–51.
 7. Виговська, О. І. Авторська концепція підготовки сучасного вчителя до творчої педагогічної діяльності / О. І. Виговська // Наукові записки: зб. наук. пр. – Київ; Херсон, 2000. – С.12–33.
 8. Виговська, О. І. Авторська педагогічна концепція людини: наукове обґрунтування семантичних змін / О. І. Виговська // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 9/10 (58/59). – С. 18–21.
 9. Виговська, О. І. Визначення творчого потенціалу вчителя / О. І. Виговська // Навчально-виховні заходи на шляху реформування: зб. ст. – Київ, 1996. – С. 111–120.
 10. Виговська, О. І. Діяльність вчителя-майстра починається з цілепокладання: обґрунтування технології дії вчителя основної школи за А.С. Макаренком // Витоки педагогічної майстерності. Серія “Педагогічні науки“: зб. наук. пр. Полтав. держ. ун-ту імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 178–186.
 11. Виговська, О. І. Дослідження творчого потенціалу сучасного вчителя: функціональна модель / О. І. Виговська // Зб. наук. пр. ВПК ім. А. С. Макаренка. – 2007. – № 1. – С. 78–87.
 12. Виговська, О. І. Людиноцентристське проектування у діяльності вчителя основної школи як дидактична категорія: елементи стратегічного менеджменту / О. І. Виговська // Мистецька освіта: зміст, технології, пошук / відп. ред. : Н. Ф. Федорова. – Київ, 2007. – С. 154–163.
 13. Виговська, О. І. Науково–технологічний супровід особистісно–орієнтованої освіти: авторська концепція /О. І. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 5/6. – С. 93–97.
 14. Виговська, О. І. Нова педагогічна діяльність у контексті метадіяльності: авторська концепція. Теоретико–практичні засади / О. І. Виговська // Імідж сучасного педагога. – 2005. –№ 8 (57). – С. 67–79.
 15. Виговська, О. І. Особистісно орієнтована педагогіка: віртуальний полілог у структурі творчої педагогічної діяльності. Теорія і практика / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 1. – С. 92–96.
 16. Виговська, О. І. Педагогічна концепція людини – методологічний орієнтир природовідповідної діяльності сучасного вчителя / О. І. Виговська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – № 3. – С. 25–36.
 17. Виговська, О. І. Підготовка майбутнього вчителя до творчої педагогічної діяльності в умовах трансформації суспільства / О. І. Виговська // Психолого–педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали міжнар. наук.–теорет. конф. до 80–ї річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова 18–19 жовт. 2000 р. /М–во освіти і науки України, Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова; укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко. – Київ, 2000. – Вип. 1, ч. 1. – С. 153–156.
 18. Виговська, О. І. Сучасна діяльність вчителя основної школи як дидактична категорія / О. І. Виговська // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 4.– С.92–102.
 19. Виговська, О. І. Творча педагогічна діяльність як особистісно орієнтована. Авторська концепція, технологія / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 4. – С. 70–76.
 20. Виговська, О. І. Триєдина мета уроку в контексті цілепокладання. Теорія і практика / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 4. – С. 20–24.
 21. Виговська, О. І. Цілісний розвиток особистості школяра: експериментальне обґрунтування його засобів / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії . – 2003. – № 3. – С. 34–46.
 22. Виговська, О. І. Якої фундаментальної підготовки потребує український вчитель / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 1. – С. 83–86.
 23. Выговская, О. И. Понятие "творческая педагогическая деятельность" в психолого-педагогической подготовке учителей / О. И. Выговская // Методология и методика формирования научных понятий у учеников школ и студентов вузов: тезисы докл. Межднар. науч.-практ. конф. – Челябинск, 1995. – Ч. 2. – С. 149–150.
 24. Выговская, О. И. Творческая педагогическая деятельность как объект исследования / О. И. Выговская // Я.А.Коменський і педагогічна сучасність: зб. матеріалів наук. конф. 23 – 25 верес. 1992 р. – Одеса, 1992. – С.58–61.

 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СТАТТІ

 1. Виговська, О. Вибудовуємо нову державницьку освітянську політику. «Нова школа. Простір освітніх можливостей». Управлінські та вчительські пріоритети: три міністри про головне. / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 4/6. – С. 6–19.
 2. Виговська, О. Економічні проблеми України: погляд юних науковців / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 5. – С. 31–33.
 3. Виговська О. Експеримент, педагогічна наука і практика в шкільному просторі / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1/4. – С. 122–134.
 4. Виговська, О. НОВА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: прецедент стратегічних змін. Інклюзивна освіта – лакмусовий папірець якості педагогічної освіти: від школи для всіх до толерантного суспільства / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. –№ 1/3. – С. 62–81.
 5. Виговська, О. Суспільство, творці та вчителі–новатори: очевидне і ні / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 1. – С. 4–14.
 6. Виговська, О. Хто керує експериментальною роботою в школах України: узагальнена візитка / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1/4. – С. 140.
 7. Виговська, О. І. Авторська концепція підготовки сучасного вчителя до творчої педагогічної діяльності / О. І. Виговська // Наукові записки: зб. наук. пр. – Київ, 2000.
 8. Виговська, О. І. Атеїстичне виховання в позакласній роботі з фізики / О. І. Виговська, Ю.М. Змієв, Ю. О. Жук // Атеїстичне виховання учнів у процесі вивчення фізики : посіб. для вчителів. – Київ, 1986. – С. 72–120.
 9. Виговська, О. І. Віртуальний полілог – шлях до педагогіки толерантності // О. І. Виговська // Педагогіка толерантності. – 1999. – № 1. – С. 91–94.
 10. Виговська, О. І. Всеукраїнський конкурс наставників обдарованої молоді – „Первоцвіт”: новий формат / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 4. – С. 34–41.
 11. Виговська, О. І. Вчитель: як його вчити / О. І. Виговська // Директор шк., ліцею, гімназії . – 2001. – № 4. – С. 76–78.
 12. Виговська, О. І. Готовність до творчої педагогічної діяльності як об’єкт оцінювання у рейтинговій системі // Міжвуз. наук.-практ. конференція «Впровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів вузу», присвяч. 75-річчю УДПУ ім. М. П. Драгоманова: тези доп., Київ, 24 листоп. 1994 р. - Київ, 1994. – С. 54.
 13. Виговська, О. І. Готовність до творчої педагогічної діяльності як ціль та результат педагогічної освіти // Образование в современном обществе: проблемы, теория, практика: докл. и сообщения междунар. науч.-практ. конф. – Одесса, 1996. – С. 31–34.
 14. Виговська, О. І. Дидактичні ігри як засіб формування творчої особистості / Виговська О. І., Левандовський В.В. // Тези доповідей Міжвуз. наук.-практ. конф., присв. 70-річчю з дня народження Дущенка В. П. – Київ, 992. – Ч. 2. - С. 42.
 15. Виговська, О. І. Діяльність вчителя-майстра починається з цілепокладання: обґрунтування технології дії вчителя основної школи за А. С. Макаренком / О. І. Виговська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А.С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності» (м. Полтава, 12–14 берез. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2008. – С. 24 – 26.
 16. Виговська, О. І. Діяльність учителя і цілепокладання: теоретико–практичне обґрунтування технології дії та навчання / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 4. – С. 70–73.
 17. Виговська, О. І. Духовна сутність школи: особистісний вимір / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 5. – С. 25–31.
 18. Виговська, О. І. Духовність нації: перші кроки до полілогу. Думки, погляди, пропозиції / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 2/3. – С. 6–12.
 19. Виговська, О. І. Експериментально-теоретичне обґрунтування концепції творчого потенціалу вчителя / О. І. Виговська // Наукові записки: зб. наук. ст. – Київ, 1998. – Вип. 4. – С. 70–74.
 20. Виговська, О. І. З любов'ю до Вас…: головний принцип у методичній роботі / О. І. Виговська // Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти: історія та розвиток / ред. кол.: В. В. Олійник, Л. І.Даниленко [та ін.]. – Київ, 2003. – С.34–37.
 21. Виговська, О. І. Комп’ютерна техніка в педагогічній творчості: методична модель Виговська О. І., Маджарова М.Н. //Рад. школа. – 1990. - № 5. – С. 71-75.
 22. Виговська, О. І. Критерії оцінки праці і система заохочень: недосконалість перших і відсутність других / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. -– 2008. –№ 1. – С. 93–97.
 23. Виговська, О. І. Місія директора: до портрета директора, на якого чекають усі / О. І. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. –№ 1. – С. 150–166; 2002. –№1–2. – С. 95–110.
 24. Виговська О. І. На службі сучасної шкільної реформи / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 3. – С. 4–14.
 25. Виговська, О. І. Оволодіння майбутніми вчителями механізмами розвитку творчої особистості у вузівському навчально-виховному процесі / О. І. Виговська // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. / ред. кол.: Н. В.Гузій, Л. І. Даниленко, О. І. Виговська, І. М. Журавленко. – Київ, 1997. – С. 231–233.
 26. Виговська, О. І. Педагогічна культура за Сухомлинським – визначальний фактор педагогічної діяльності сучасного вчителя / О. І. Виговська // Школа першого ступеня: теорія і практика: зб. наук. пр.. / Переяслав–Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди. – Переяслав–Хмельницький, – Вип. 20. –С. 329–344.
 27. Виговська, О. І. Педагогічна майстерність і педагогічна творчість: дослідження педагогічних засад ефективної діяльності вчителя / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 2. – С. 61–70.
 28. Виговська, О. І. Підвищення ефективності самоосвітньої роботи вчителя фізики / О. І. Виговська // Викладання фізики в школі : зб. ст. / за ред. Є. В. Коршака, упоряд. В. Г. Нижник. – Київ, 1980. – С. 35–45.
 29. Виговська, О. І. Підготовка майбутнього вчителя до творчої педагогічної діяльності в умовах трансформації суспільства / О. І. Виговська // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; уклад. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко. – Київ, 2000. – Вип. 1,ч. 1. – С. 153–156.
 30. Виговська, О. І. Підготовка сучасного вчителя до творчої педагогічної діяльності: Концепція, технологія / О. І. Виговська. – Київ : НПУ, 1997. – 22 с.
 31. Виговська, О. І. Порівняльна характеристика доктрин / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. –№ 5/6. – С. 154.
 32. Виговська, О. І. Принципи творчого педагогічного процесу / О. І. Виговська // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції “Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі“ та Всеукраїнського науково-практичного семінару “Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності“ (м. Полтава, 12-13 березня 2009 р.) /за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2009. – С. 11–12.
 33. Виговська, О. І. Проблеми підготовки майбутніх учителів до творчої діяльності / О. І. Виговська // Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у ВУЗІ : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю КДПІ ім. О. М. Горького (31 жовт. – 1 листоп.) / уклад.: П. В. Дмитренко, А. В. Шевченко та ін. - Київ, 1991. – С. 261–262.
 34. Виговська, О. І. Проективна діяльність вчителя у шкільному навчально– виховному процесі // О. І. Виговська // Педагогічні новації: ідеї, реалії, перспективи / відп. ред.. : Н.Ф. Федорова. – Київ, 2005. – С. 154–163.
 35. Виговська, О. І. Професіоналізм учителя як гарант збереження його здоров'я / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №2. – С. 48–51.
 36. Виговська, О. І. Статистичний портрет: позиції та погляди директорів / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002 . –№ 1/2. – С.96.
 37. Виговська, О. І. Суспільство починається з родини! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 2. – С. 51–54.
 38. Виговська, О. І. Сучасність спрямування навчально–виховного процесу в школі на особистісно–орієнтоване навчання/ О. І. Виговська // Середня школа на порозі ХХІ століття: досвід, уроки, перспективи. – Київ, 2000. – С. 56–63.
 39. Виговська, О. І. Творча педагогічна діяльність у структурі фахової підготовки вчителя / О. І. Виговська // Наукові записки. Серія: Психологічно-педагогічні науки. – Ніжин, 1998. – С. 87–89.
 40. Виговська, О. І. Творча діяльність вчителя як передумова удосконалення підготовки майбутніх вчителів / О. І. Виговська // Соціально-психологічні проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя : тези доп. і повідомлень Міжвуз. наук.-практ. конф. – Київ, 1992. – С. 330–331.
 41. Виговська, О. І. Творча педагогічна діяльність як об’єкт формування / О. І. Виговська // Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності : тези Всеукр. наук. конф. Київ, 5–7 жовт. 1993 р. – Київ, 1993. – С. 30–31.
 42. Виговська, О. І. Творча педагогічна діяльність як особистісно зорієнтована. Авторська концепція, технологія / О. І. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – №4. – С.70–76.
 43. Виговська, О. І. Творча педагогічна діяльність як умова і засіб розвитку особистості учнів / О. І. Виговська // Актуальні проблеми розвитку творчих можливостей учнів: тези доповідей Всеукр. наук. конф. Київ, 18-20 жовт. 1994 р. – Київ, 1994. – С. 33–35.
 44. Виговська, О. І. Технологія підготовки сучасного вчителя до творчої педагогічної діяльності / О. І. Виговська // Наукове та методичне забезпечення впровадження педагогічних інновацій : зб. наук. пр. – Херсон, 1999.
 45. Виговська, О. І. Технологія, що забезпечує готовність вчителів здійснювати сучасну педагогічну діяльність / О. І. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 4. – С. 4–24.
 46. Виговська, О. І. "Точка опори" в педагогічній діяльності / О. І. Виговська, С. В. Рудаківська //Рад. школа. – 1991. – № 12. – С. 41–48.
 47. Виговська, О. І. Удосконалення підготовки вчителів до розв’язування фізичних задач / О. І. Виговська // Розв’язування задач з фізики : зб. ст. / упоряд. В. Г. Нижник; за ред. Є. В. Коршака. – Київ, 1989. – С. 54–58.
 48. Виговська, О. І. Учениця у житті – вчитель для нас: уроки Руфіни Крижанівської / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 1. – С. 78–88.
 49. Виговська, О. І. Функціональна модель творчого потенціалу вчителя: наслідки семантичних уявлень. Результати теоретико–практичного дослідження / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 6. – С. 135–143.
 50. Виговська, О. І. Цілісний розвиток дитини: елементи авторської технології / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 1. – С. 78–87.
 51. Виговська, О. І. Цілісний розвиток особистості школяра: експериментальне обґрунтування його засобів / О. І. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – №3. – С. 34–46.
 52. Виговська, О. І. Як учителю стати успішним у власній педагогічній діяльності: теоретико–практичні основи професійно–педагогічної підготовки. Модель метадіяльності у бінарній системі ВНЗ–ЗНЗ. / О. І. Виговська // Наукові записки кафедри педагогіки ПДПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2005.
 53. Выговская, О. И. Овладение учителями достижениями педагогической науки – один из путей совершенствования учебно-воспитательного процесса по физике. // Тезисы докладов всесоюзного совещания-семинара "Пути дальнейшего совер-шенствования преподава-ния физики в средней школе". – Сумы, 1984.- С.59.
 54. Выговская О. И. Педагогические задания для руководителей школ, слушателей ФППК ОНО, по изучению состояния формирования творческой деятельности учителей / О. И. Выговская // Содержание и методика проведения практических занятий в школе : метод. реком. для слушателей ФППК ОНО, руководителей школ, преподавателей кафедр НОУШ. – Киев 1988. – С. 111–116.
 55. Выговская, О. И. Педагогические задания для самостоятельной работы слушателей ФППК ОНО по проблемам педагогического творчества / О. И. Выговская // Педагогические задания для творческой работы слушателей ФППК ОНО : метод. реком. для слушателей ФППК ОНО, руководитиелей школ, преподавателей кафедр НОУШ. – Киев, 1989. – С. 109–124.
 56. Выговская, О. И. Понятие «творческая педагогическая деятельность» в профессиональной подготовке будущих учителей физики / О. И. Выговская // Научные понятия в современном учебном процессе школы и вуза :тезисы докл. Всесоюз. науч.-практ.  конф. – Челябинск, 1992. – Ч. 2. – С. 136–137.
 57. Выговская, О. И. Понятие «творческая педагогическая деятельность» в психолого-педагогической подготовке учителей / О. И. Выговская // Методология и методика формирования научных понятий у учеников школ и студентов вузов : тезисы докл. Междунар.  науч.-практ. конф. – Челябинск, 1995. – Ч. 2. – С. 149–150.
 58. Выговская, О. И. Проблема формирования учителем творческой личности школьника / О. И. Выговская // Проблема самореалізації особистості в педвузі і загальноосвітній школі : тези доповідей міжвуз. наук. конф. (Київ, 15-16 верес. 1990 р.). – Київ, 1990. – С. 14–16.
 59. Выговская О. И. Творческая педагогическая деятельность как объект исследования / О. И. Выговская // Я.А. Коменський і педагогічна сучасність : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. 23-25 верес. 1992 р. – Одеса, 1992. – С. 58–61.
 60. Выговская О. И. Формирование умений творческой деятельности в процессе повышения квалификации учителей физики / О. И. Выговская // Совершенствование профессионального мастерства учителей естественно-математических дисциплин в свете решений ХХУІІ сьезда КПСС : метод. реком. – Ленинград, 1986. – С. 25–28.

 

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Инструктивно-методическое письмо о планировании работы кабинетов физики областных институтов усовершенствования учителей / сост. О. И. Выговская. – Киев: ЦІУВ, 1980. – 31 с.
 2. Навчальний і тематичний план курсів підготовки та атестації інструкторів з охорони праці та техніки безпеки при обласних інститутах удосконалення вчителів /для вчителів фізики /уклад. О. І. Виговська. – Київ: ЦІУВ, 1979. – 4 с.
 3. Навчально-тематичний план і програма курсів підготовки вчителів фізики-керівників опорних шкіл, та завідуючих і методистів обласних інститутів удосконалення вчителів з проблеми "Оптимізації навчально-виховного процесу з фізики" на базі вчителя фізики 45 СШ м. Донецька Б. І. Дегтярьова / уклад. О. І. Виговська. – Київ : ЦІУВ, 1983. – 12 с.
 4. Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації вчителів, які викладають фізику і математику /уклад. О. І. Виговська. – Київ : ЦІУВ, 1979. – 37 с.
 5. Навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики восьмирічних та середніх шкіл / уклад. О. І. Виговська. – Київ: ЦІУВ, 1979.
 6. Основи педагогічної творчості вчителя : навч.-тем. план і програма курсу для пед. спец. вищих навч. закладів / С. О. Сисоєва, В. І. Барко, І. В. Бушовський, Р. Х. Вайнола, О. І. Виговська, Н. В. Гузій, В. М. Зоц. – Київ : КДПІ, 1992. – 31 с.
 7. Програма курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики при вищих учбових закладах і обласних інститутах удосконалення вчителів / уклад. О. І. Виговська. – Київ : ЦІУВ, 1982. – 25 с.
 8. Програма самоосвіти вчителів фізики / уклад. О. І. Виговська. – Київ : Рад. шк., 1980. – 64 с.
 9. Рекомендації до складання плану самоосвіти вчителя фізики / уклад. О. І. Виговська. – Київ : ЦІУВ, 1979. – 16 с.
 10. Совершенствование научно-теоретической подготовки учителей по физике /информационно-методическое письмо. /Составитель О.И.Выговская // К.: ЦІУВ, 1983. – 40с.
 11. Учебно-тематический план, программа спецкурса "Педагогическое творчество" и некоторые методические рекомендации по организации его проведения / авт.-сост. О. И. Выговская. – Киев: КГПИ, 1988. – 37с.

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ, АНАЛІТИЧНІ ТА РЕФЕРАТИВНІ ОГЛЯДИ

 1. Виговська, О. Директор-новатор – натхненний скульптор школи добротворення. [Про діяльність директора НВК № 61 м. Дніпра – С. А. Гавриш] / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2018. – № 2. – С. 72–103.
 2. Виговська, О. Діяльність Асоціації „Відроджені гімназії України” як альтернативна форма підвищення кваліфікації керівників шкіл / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 6. – С. 98–111.
 3. Виговська, О. Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення реферат.–аналіт. огляд матеріалів Парламентських слухань у Верховній Раді / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 6. – С. 4–18.
 4. Виговська, О. Експериментальна робота в школах країни: що на часі / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015. – № 4/5. – С. 139–144.
 5. Виговська, О. Наставники обдарованої молоді : реферат. огляд виступів учасників Третього всеукраїнського конкурсу „Первоцвіт – 2013” / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 3. – С. 4–30.
 6. Виговська, О. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : реферат. огляд матеріалів доповіді у контексті актуальних завдань середньої освіти / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 1/3. – С. 20–47.
 7. Виговська, О. Особистісно–орієнтоване навчання: чому відсутні бажані результати / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015. – № 4/5. – С. 118–125.
 8. Виговська, О. Сільська школа: всеукраїнські обрії плекання обдарованої молоді / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 6. – С. 62–103.
 9. Виговська, О. Сучасні інформаційні технології: реферат.–аналіт. огляд сучасних засобів управлінської діяльності керівника школи / О. Виговська, О. Виговський // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 5– С. 75–80.
 10. Виговська, О. Учитель та його діяльність: традиційна форма в інноваційному контексті. Педрада за участі вчених, учителів, чиновників МОН України / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1/4. – С. 150–172.
 11. Виговська, О. І. Від реформи до прогресивної сучасної освіти. День української освіти в Росії: делегація України в Південному окружному управлінні освіти м. Москви. / О. І. Виговська, Т. І. Годецька // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011.– № 5. – С. 93 – 111.
 12. Виговська, О. І. Вчитель : як його вчити / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. –№ 4. – С. 76–78.
 13. Виговська, О. І. Гетьмани, єднаймося! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 2. – С. 104.
 14. Виговська, О. І. До статусу шанованого в країні Вчителя: реальні кроки : реферат. ст. / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 6. – С. 107–111.
 15. Виговська, О. І. Духовність нації: перші кроки до полілогу. Думки, погляди, пропозиції / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – №2/3. – С. 6–12.
 16. Виговська, О. І. Європейська школа ХХІ століття: реферат. огляд виступів учасників Форуму Міністрів освіти країн Ради Європи / О. І. Виговська, О. С. Виговський // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. –№ 5. – С. 45–70.
 17. Виговська, О. І. З’їзд освітян країни: замислюємося, сподіваємося, пропонуємо / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 4. – С. 32–48.
 18. Виговська, О. І. Запитання учасників наради ректорів – відповіді МОН / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005.– № 1. – С. 18–20.
 19. Виговська, О. І. І словом, і ділом! ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти : реферат. огляд виступів делегатів та учасників з’їзду / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 6. – С. 4–44.
 20. Виговська, О. І. Методологічна ревізія концептуальних засад виховально–освітнього простору / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015. – № 6. – С. 21–32.
 21. Виговська, О. І. Міністерство стало працювати цікавіше : реферат.–аналіт. огляд матеріалів підсумкової колегії та сайту МОНмолодьспорт України, ексклюзивних інтерв’ю / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 4. – С. 4–12.
 22. Виговська, О. І. На службі сучасної шкільної реформи / О. І. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. –№3. – С.4–14.
 23. Виговська, О. І. На шляху до інформаційного суспільства : реферат. огляд виступів учасників зборів НАПН України / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 1 – С. 30–42.
 24. Виговська, О. І. Освітянські проблеми і відповідальність чиновників: реферат. аналіз виступів освітянських керівників на колегії МОН / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2018. – № 3. – С. 8–16.
 25. Виговська, О. І. Педагогічні дрібниці, з яких виростає досконалість / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 6. – С. 27–46.
 26. Виговська, О. І. Підготовка майбутнього вчителя до творчої педагогічної діяльності в умовах трансформації суспільства / О. І. Виговська // Психолого–педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали міжнар. наук.–теорет. конф. до 80–ї річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова (18–19 жовт. 2000 р.) / М–во освіти і науки України, Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2000. – Ч. 1. – С. 153–156.
 27. Виговська, О. І. Проблеми освіти й школи очима їх суб’єктів: статистичний вимір інформаційних потреб / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 50–62.
 28. Виговська, О. І. «ПТО» : аналіт.-інформ. огляд / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 4–24.
 29. Виговська, О. І. Разом з Академією 13–ий рік поспіль / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 1. – С. 102–109.
 30. Виговська, О. І. Рівняймося на себе: повчальний досвід. Ідеї ПТО, що актуальні й для сучасної середньої школи: реферат. огляд / О. І. Виговська, О. С. Виговський, О. В. Павловська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 16–23.
 31. Виговська, О. І. Роздуми директорів про шкільні стандарти початкової та середньої освіти в новому навчальному році / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 3. – С. 103.
 32. Виговська, О. І. Світовий освітній калейдоскоп : реферат.–інформ. огляд / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 1 – С. 44–51.
 33. Виговська, О. І. 3–ій форум освітянських керівників. Багатовекторність виховного простору України: директор НЗ та національне виховання / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 1. – С. 10–24.
 34. Виговська, О. І. Хто володіє інформацією, той володіє світом! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 1. – С. 5–15.
 35. Виговська, О. І. Як зацікавити учнів пізнанням: реферат. огляд науково-методичних праць вчителя-новатора Миколи Палтишева / О. І. Виговська, О. С. Виговський, Т. І. Годецька // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 63–72.
 36. Виховання майбутнього: цінності, цілі та технології освіти: науково–практична конференція на другому Міжнародному гуманітарному форумі учених і вчителів в Артеці "Відродження, оновлення і розвиток людини": К .Ющенко, Б. Новожилов, В. Кремень, В. Андрущенко та ін.; за участю О. Виговської / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 3. – С. 4–12.
 37. Гарячі точки шкільного простору у палких виступах учасників Форуму / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – №1. – С. 4–64.
 38. День української освіти в Росії: НАПН у Москві / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 4. – С. 49–58.
 39. Директори шкіл, члени редакційної ради нашого журналу, в гостях у Захаренка: Олександру Антоновичу Захаренку цього року виповнилося б 70: відгуки й роздуми М. Босенко, Т. Борзенкова та ін.; за участю О.Виговської /уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 1/2. – С. 176–177.
 40. До 120-річчя від дня народження А. С. Макаренко / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – №2. – С. 109.
 41. Думки учасників Конгресу української інтелігенції: І. Драч, М.Жулинський, В.Ющенко та ін. / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 4.– С. 12–14.
 42. Духовність нації й позиція керівника школи. Віртуальний полілог / провед. та уклад. О.Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 5. – С. 4–9.
 43. Колективний портрет освітянської Одеси: освіта міста Одеси: розвивальний поступ / Н. Савельєва та ін.; за участю О.Виговської ; уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 3. – С. 10–22.
 44. Кремень, В. Підсумки минулого навчального, завдання на новий рік (стаття підгот. за доповіддю міністра на підсумковій колегії) / В. Кремень; уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 4.– С. 4–18.
 45. Майстер–клас Шалви Амонашвілі: за участю О. Виговської / уклад. О. І. Виговська  // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 3. – С. 18–21.
 46. Про педагогічну технологію «РОСТОК»: автор – освітянам і батькам / уклад. О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2018. – № 2. – С.11–14.
 47. Профтехосвіта в Україні: від зародження до сучасності: персоналії тих, кому завдячуємо за сучасну українську ПТО : аналіт.–інформ. огляд / О. Виговська, О. Виговський, О. Павловська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 10–15.
 48. Рівний доступ до якісної освіти: МОН звітує та рекомендує / уклад. О. І. Виговська  // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 4. – С. 4–10.
 49. Семінар для директорів шкіл, ліцеїв і гімназій України у Чернівецькому ліцеї № 1: “Інноваційні технології у викладанні природничих наук“ за участю О.Виговської / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. –№ 2.– С. 24–30.
 50. Ткаченко, Л. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості : ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання / Л. І. Ткаченко, О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015. – № 4/5. – С. 158–170.
 51. Флагману педагогічної науки – Інституту педагогіки АПН України – виповнюється 80! Вчені Інституту педагогіки у творенні інформаційної бази нової школи: інформаційно–тематичний список публікацій / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2018. – № 3. – С. 82–93.

 

Круглі столи

 1. Виговська, О. І. Дні освіти і науки Російської Федерації в Україні. Проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти: круглий стіл учених РАО і НАПН України / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 5. – С. 35–44.
 2. Виховання чи навчання: визначення пріоритету. Роздуми педагога: круглий стіл за участю О. Виговської // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – №3. – С. 56.
 3. Духовність народу і українська школа: фактори творення духовності: круглий стіл (В. Кремень, В. Устинович, Н. Семенова та ін.; за участю О. Виговської / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 1. – С. 4–20.
 4. Здоров'я дітей – здоров'я нації : віртуальний круглий стіл / провед. та уклад. О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 4. –С.9–24.
 5. Зміст шкільної освіти: проблеми стандартизації та підручникотворення : круглий стіл АПН України / уклад. О.Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 6. – С. 13–28.
 6. Креативна освіта. Саксаганський природничо–науковий ліцей: круглий стіл / провед. та уклад. О.Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 4. – С. 108–111.
 7. Крім констатації, потрібні реальні пропозиції : круглий стіл : віртуальне засідання : Л. Кучма, В. Кремень, Ю. Юхновський / уклад. О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії . – 2001. – № 5/6. –С.5–36.
 8. Круглий стіл АПН і АМН: "Здоров'я дітей в небезпеці": В. Кремень, А. Сердюк, Н. Полька та ін. / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 2. – С. 4–17.
 9. Круглий стіл АПН України: "О.А. Захаренко і сучасна школа" : І. Зязюн, О. Фоменко, І. Рибалко та ін. /уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. –№ 3; 2007. – № 1/2. – С. 144–151.
 10. Круглий стіл редакції журналу: "Учителем школа стоїть…та її директором: спонукальна роль освіти у відродженні нації": С. Ніколаєнко, І. Бех та ін.; за участю О.Виговської / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 3. – С. 94–111.
 11. Круглий стіл у Верховній Раді: "Стан і перспективи розвитку позашкільної освіти в Україні": К. Самойлик, В. Личук, Т. Галюк та ін. / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії –2007. – № 5. – С. 9–11.
 12. Круглий стіл "Школа і релігія" : проведено відділенням теорії та історії педагогіки АПН / уклад. О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії . – 2002. – № 3. –С. 11–18
 13. Круглий стіл. Віртуальне засідання. 12-бальна система оцінювання: рік по тому. Точка зору керівників освіти / уклад. О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії . – 2001. – № 2. – С. 17–24.
 14. Круглий стіл. Закон про загальну середню освіту обговорюють Зайчук, Дейкун, Зязюн, Литвиненко, Хиц, Мадзігон, Барматова, Хайруліна, Пшенічка, Годецька, Рудаківська / уклад. О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії . – 2000. – №1. –С. 10–24
 15. Круглий стіл. Моделі управління й фінансування освіти: ідеї, досвід / уклад. О. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії . – 2002. – №1/2. –С.207–217.
 16. Макаренкознавці про Макаренка та макаренкознавство: через серце і розум – до істини : круглий стіл: інформ.-аналіт. огляд точок зору / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – №2. – С. 99–109.
 17. Моделі управління й фінансування освіти: ідеї, досвід : круглий стіл / провед. та уклад. О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – №1/2. – С. 207–217.
 18. Молодь і наука: педагогічний супровід розвитку обдарованих: віртуальний круглий стіл /уклад. О. І. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 2/3. – С. 54–64.
 19. Обговорюємо проект Державного стандарту базової середньої школи: круглий стіл за участю О.Виговської / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003.– №4. – С. 20–28.
 20. Освітнє середовище сучасної школи: проблеми, пошуки, перспективи: круглий стіл за участю О.Виговської / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – №2. – С.77.
 21. Палітра гострих проблем освіти й управління : круглий стіл за участю О.Виговської / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 2. – С. 18.
 22. Переглянемо свої позиції: круглий стіл / підгот. О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 1. – С. 19.
 23. Підготовка сучасного вчителя: проблеми, перспективи, реалії. Нарада ректорів у Харкові: віртуальний круглий стіл / уклад.: О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 1. – С. 4–20.
 24. Прозорі кордони середньої та вищої шкіл: інтеграція та взаємодія: круглий стіл: актуальна тема. ЗНЗ – ВНЗ: прийом у вищі навчальні заклади (В. Андрущенко, С. Балаба, Г. Грищенко та ін.), за участю О. Виговської / уклад : О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 6.– С. 60.
 25. Розбудовуємо українську школу в російськомовному середовищі: виховання патріотів: круглий стіл за участю О. Виговської / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 5. – С. 65–70.
 26. Семестрово–цикло–блочна система навчання. Московські директори у Київській школі: круглий стіл (Л. Кудрявцева, Л. Фінкельштейна), за участю О. Виговської / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 4. – С. 23–32.
 27. Серпневі наради освітянських керівників: віртуальний круглий стіл редакції / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 4. – С. 104–111.
 28. Учитель початкової школи очима професіоналів: круглий стіл за участю О. Виговської; присутні: В. Бондарь, А. Присяжнюк, Т. Говорун та ін. / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 6. – С. 54–59.
 29. Хто має право викладати: круглий стіл (А. Соловейчик, О. Лобко, В. Зарецький та ін.), за участю О.Виговської / уклад.: О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004.– № 4. – С. 18.
 30. ЦІППО – лідер післядипломної педагогічної освіти: палітра досягнень : круглий стіл. (Підготовлено за матеріалами виступів учасників Першого міжнародного симпозіуму "Проблеми розвитку післядипломної освіти в сучасному суспільстві", проведеного за ініціативи ЦІППО АПН України) / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 1. – С. 4–14.
 31. Чим опікуються керівники шкіл: круглий стіл редакції журналу «Директор школи, ліцею, гімназії» у Чернівецькому міському управлінні освіти (Зегрюк М., Аносова О.[ та ін].; за участю О.Виговської ) / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 3. – С. 87–91.
 32. Школа майбутнього: якою їй бути? : круглий стіл редакції журналу за участю О. Чинок, В. Хайруліної, Л. Донської, О. Виговської [та ін.] / уклад.: О. І. Виговська  // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 4. – С. 18–30.

 

ПРОЄКТИ

 1. Виговська, О. „В.Ф. Шаталов: його ідеї працюють і сьогодні” – презентація проекту АПН і журналу „Директор школи, ліцею, гімназії”, „Педагоги–новатори в Україні” / О. Виговська, О.Виговський // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 6. – С. 32 – 48.
 2. Виговська, О. Проект НАПН і журналу „Педагоги–новатори в Україні” / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 6. – С. 4 –16.
 3. Виговська, О. „4 сходинки до мети Дмитра Кайгородова: ініціатора, засновника профільної багатоступеневої системи хореографічної освіти в Україні”: реферат.–аналіт. огляд інформаційних і презентаційних матеріалів інноваційного досвіду п’ятнадцятого Героя Всеукраїнського проекту НАПН України і журналу – “Педагоги–новатори в Україні“. / О. І. Виговська, О. С. Виговський // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 5/6. – С. 102–143.
 4. Виговська, О. І. Будівничі нової української школи: автори–герої 8–ї сторінки проекту „Педагоги–новатори в Україні”. / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 6. – С. 17–47.
 5. Виговська, О. І. „Інформаційна підтримка школи” – новий проект ДНПБ України та нашого журналу / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 4. – С. 101–110.
 6. Виговська, О. І. Микола Миколайович Палтишев – опонент чи соратник сучасної педагогіки: аналіт. огляд матеріалів презентації другої сторінки Всеукраїнського проекту «Педагоги новатори в Україні» / О. І. Виговська, О. С. Виговський // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – №6. – С. 63–72.
 7. Виговська, О. І. „Педагоги–новатори в Україні”: динаміка роботи всеукраїнського проекту : аналіт. огляд / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 2. – С. 15–33.
 8. Виговська О. І. "Педагоги–новатори" – проект нашого журналу і АПН України / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 1/2. – 2–а с. обкл..
 9. Виговська, О. І. Представляємо наш новий проект “Творчий майданчик“ / О. І. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 105.
 10. Виговська, О. І. Проект "Педагоги–новатори в Україні" : В. Ф. Шаталов. Його ідеї працюють і сьогодні / О. І. Виговська // Матеріали Всеукраїнського науково–практичного семінару "Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика" (м.Полтава, 26–27 квіт. 2007 р.). – Полтава, 2007. – С. 44–45.
 11. Виговська, О. І. Українська школа: якісна освіта та європейські стандарти : реферат.-аналіт. огляд інформаційних і презентаційних матеріалів інноваційного досвіду шістнадцятого Героя Проекту, Сергія Васильовича Романовського, автора–героя 11–ї сторінки Всеукраїнського проекту НАПН України і журналу – „Педагоги–новатори в Україні“ / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 1–3. – С. 112 – 151.
 12. Виховання майбутнього: цінності, цілі та технології освіти. Науково-практична конференція на другому Міжнародному гуманітарному форумі учених і вчителів «Відродження, оновлення і розвиток людини»/ уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 3. – С. 4–25.
 13. ”Демократія” по–шведські: візитки київських шкіл–учасниць Проекту. Віртуальний полілог. Шведська школа менеджерів: спільний проект; за участю О. Виговської / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 6. – С. 72–75.
 14. Культурологічний соціальний проект „КОД” / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1/4. – С. 180–185.
 15. Педагоги новатори в Україні – проект АПН і нашого журналу: 3-тя та 4-а сторінки проекту / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 2. – С. 4–82.

ПУБЛІЦИСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЕСЕ

 1. Василь Кремень, Станіслав Ніколаєнко, Олександр Мороз про завдання, школу і директора / підгот. О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 1. – 2–а та 3–а сс.. обкл.
 2. Виговська, О. Полтавський університет носить ім’я В Г. Короленка / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 2. – С. 46.
 3. Виговська, О. Представляємо спецвипуск "ПТО – середній школі" / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. –№ 6.– 2–а с. обкл.
 4. Виговська, О. Принципи творчого педагогічного процесу / О. Виговська // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції “Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі“ та Всеукраїнського науково-практичного семінару “Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності“ (м. Полтава, 12–13 берез. 2009 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2009. – С. 11–12.
 5. Виговська, О. Святкуймо разом! / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 5.– С. 6.
 6. Виговська, О. Стенд "Ними гордиться школа" – ефективний засіб виховання мотивації / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 82.
 7. Виговська, О. Сучасні професійні заклади Львівщини / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6.– 4–а с. обкл.
 8. Виговська, О. І. А яким бачать вчителя самі вихованці? Подія у Полтаві (10– 13 листоп. 1999). Програма "Крок за кроком" / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. – С. 93.
 9. Виговська, О. І. Алгоритм жіночості: інтервєю з А. Качинським / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. –№ 5/6.– С. 168–169.
 10. Виговська, О. І. "АПН – школі": спільний проект АПН і нашого журналу / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 1.–С. 6–7.
 11. Виговська, О. І. В освіті – клубок проблем. За яку з них треба потягти, щоб його розкрутити? / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. –№ 4. – 2–а с. обкл.
 12. Виговська, О. І. В. Ф. Шаталов – учасник проекту АПН і журналу "Директор школи, ліцею, гімназії" "Педагоги–новатори в Україні" / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. –№ 6. – 4–а с. обкл.
 13. Виговська, О. І. Василь Кремень – найактивніший автор нашого журналу / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 3. – С. 40–41.
 14. Виговська, О. І. Витоки натхнення (про С. Сушко) / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 3. – С. 106.
 15. Виговська, О. І. Відзначаємо свої ювілеї власною працею! Ювілеї великі й малі установ і навчальних закладів / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – 3–я с. обкл.
 16. Виговська, О. І. Відзначаємо свої ювілеї власною працею: у серці столиці 3 ювіляри! 70 років: Шевченківському району; Центру творчості "Шевченківець"; ліцею № 38 ім. В. Молчанова / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 5.– 2–га с. обкл.
 17. Виговська, О. І. Відлуння мого ювілею / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 5. –3–тя с. обкл.
 18. Виговська, О. І. Відродити чи започаткувати? Допоможемо державі відродити суспільство / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. – С. 190.
 19. Виговська, О. І. Візитка АПН: діловий портрет / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 1. – С. 5.
 20. Виговська, О. І. Війна і діти / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1/4. – С. 188.
 21. Виговська, О. І. Вітчизняна книга з фондів Державної науково–педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського і про що вона може повідати / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 3. – С. 72–74.
 22. Виговська, О. І. Вріз до статті «Директор школи як менеджер освіти: індивідні й особистісні властивості» / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії.– 2000. – №1. – С.109.
 23. Виговська, О. І. Вріз. "Персональна думка"/ О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. – С. 152 – 153.
 24. Виговська, О. І. Вріз. Чи не пора розпочати управлінську реформу? / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії.– 2000. – №2/3. – С.58.
 25. Виговська, О. І. Вріз. Як позбутися суб'єктивності при відвідуванні та аналізі уроків учителів? / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 2/3. – С. 114.
 26. Виговська, О. І. Вчені Інституту педагогіки у творенні інформаційної бази нової школи: інформ.–темат. огляд / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 5. – С. 84.
 27. Виговська, О. І. Вчені прагнуть поліпшити ефективність своєї праці! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. –№ 1. – С. 6.
 28. Виговська, О. І. Вчительський олімп: (В. Кремень, І. Бех [та ін.]) / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 4. – 3–а с. обкл.
 29. Виговська, О. І. Генератор ідей, стратег і тактик… Слово про В. І. Бондаря–Вчителя директорів / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 1 – С. 106.
 30. Виговська, О. І. Голодомор – смуток душі, біль серця: результати конкурсу / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 1. – С. 103.
 31. Виговська, О. І. Готується захід "Педагоги–новатори в Україні". Долучайтесь! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. –№ 3.– С. 66.
 32. Виговська, О. І. 2007–2008 навчальний рік: МОН про стратегічні пріоритети / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 4. – 2–га с. обкл.
 33. Виговська, О. І. 2014 – рік Тараса Шевченка: зроблено багато, попереду – ще більше / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1/4. – С. 196–199.
 34. Виговська, О. І. Дещо з історії "серця" / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. –№ 5. – С. 6–7.
 35. Виговська, О. І. Діяльність АПН у звітному 2005 році / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 1. – С. 5–6.
 36. Виговська, О. І. Дніпропетровський ОІППО – "Лідер сучасної освіти" / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. –№ 5/6.– 4–а с. обкл.
 37. Виговська, О. І. Єдиний в Україні директорський партнер–клуб вітає свого президента / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 6.– 3–а с. обкл.
 38. Виговська, О. І. З думою про школу: сон, що має стати реальністю / О. І Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 4. – С. 111.
 39. Виговська, О. І. Завжди на вістрі освітянських проблем / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 2. – С. 18.
 40. Виговська, О. І. Замовимо слово про вчителя! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 2. – С. 17.
 41. Виговська, О. І. Здоров'я і культура суспільства взаємозалежні / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 2. – С. 17.
 42. Виговська, О. І. Здоров'я нації через освіту і фізичне виховання / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001.– №5–6. – С. 108.
 43. Виговська, О. І. І за кордом вчимося, і своє пильнуємо. Українські директори та школярі в Центрі політичної освіти Німеччини / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 6. – С. 24–26.
 44. Виговська, О. І. Ініціативи освітян, що варті уваги та підтримки / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 1/3. – С. 164–167.
 45. Виговська, О. І. Історія – вчителька життя: повчимося у себе! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії . – 2003. – № 4.– С. 60.
 46. Виговська, О. І. Кадри виріщують усе! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 2. – 2–а с. обкл.
 47. Виговська, О. І. Кафедрі педагогічної майстерності ПДПУ ім. В.Г. Короленка – 25 років! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006.– № 2. – 4–а с. обкл.
 48. Виговська, О. І. Київський ліцей бізнесу / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 4. – 4–а с обкл.
 49. Виговська, О. І. Конкурси Виставки: традиційні й нові / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 3. – С. 6–10.
 50. Виговська, О. І. Конференція „Спадщина А.С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності" та семінар “Впровадження ідей А.С. Макаренка в управління навчальними закладами“ у Полтаві (13–14 берез. 2008 р.) / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 100.
 51. Виговська, О. І. Ланцюгова реакція у науково–педагогічному просторі України / О. І. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 4. – С. 111.
 52. Виговська, О. І. Ланцюжок добрих справ: про ініціативу одеських директорів, яку підтримав мер м. Одеси, та що з цього вийшло / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 3. – 2–а с. обкл.
 53. Виговська, О. І. Ліцей, що задовольняє попит батьків і міністра освіти / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 5. – С. 10.
 54. Виговська, О. І. Луганський будівельний технікум транспортного будівництва / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. –№ 5.– 4–а с. обкл.
 55. Виговська, О. І. Людяність, освіченість, вихованість – реалії школи Миколи Гузика / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. № 1. – С. 3–4.
 56. Виговська, О. І. Львівській українській гуманітарній гімназії – 105 років! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. –2006. – № 3.– 4–а с. обкл.
 57. Виговська, О. І. Майстер–класи Міжнародної науково–практичної конференції "Формування у дітей та молоді культури здоров'я засобами позашкільної освіти", (м. Київ,19–22 берез. 2007 р.) : П. Андрійченко, Л. Роговик, В. Киричук та ін. / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 5. – С. 44.
 58. Виговська, О. І. На міцному фундаменті стоїть педагогічна наука: АПН – 15 років / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 20–22.
 59. Виговська, О. І. Навчально–виховний комплекс № 28 м. Дніпропетровська очима фахівців / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. –№ 4. – 2–а с. обкл.
 60. Виговська, О. І. Найавторитетніший лідер українства (про М. С. Грушевського) / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 4. – С. 101–102.
 61. Виговська, О. І. Найпростіший спосіб бути здоровими самим і дятям / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 4. – С. 96.
 62. Виговська, О. І. Нарис про 55–річний ювілей київської школи № 18 / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 1. – С. 107.
 63. Виговська, О. І. Нас об'єднують ідеали духовного життя : про Луганський інститут духовного розвитку людини та його засновника Галину Шевченко / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 5. – 2–га с. обкл.
 64. Виговська, О. І. Наукові розробки, готові до практичного застосування / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. –№ 1. – С. 7.
 65. Виговська, О. І. Наша родина може відкрити будь–яку школу!: про столичну управлінську родину Калінічевих–Крижанівських / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 2. – С. 3–8.
 66. Виговська, О. І. Несподівана функція журналу! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 1. – С. 108.
 67. Виговська, О. І. Новопечерська школа: майбутнє починається сьогодні / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1/4. – С. 186–187.
 68. Виговська, О. І. Овочеві та фруктові соки та їх вплив на здоров’я: дослідники радять / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 6. – С. 110–112.
 69. Виговська, О. І. Опонент чи соратник сучасної педагогіки / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 1/3. – С. 268–269.
 70. Виговська, О. І. Освітянський Дніпропетровськ. Факти, події, видатні особистості / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 5. – С. 11.
 71. Виговська, О. І. Освітянські керівники у помаранчевій революції: від школи до МОНУ. Штрихи до колективного портрета / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 3. – С. 12–15.
 72. Виговська, О. І. Особливий подарунок хмельницьким добровольцям / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1/4. – С. 189.
 73. Виговська, О. І. Павло Білецький–Носенко: до 240–річчя від дня народження автора Першого Великого словника української мови / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1/4. – С. 193–195.
 74. Виговська, О. І. Пам'ять серця: слово про Друга (про В. В. Смолянця) / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 6. – C. 219–220.
 75. Виговська, О. І. Педагогічна майстерність у висловах керівників / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 2. – 3–а с. обкл.
 76. Виговська, О. І. „Первоцвіт” – конкурс обдарованої сільської молоді та її наставників / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 3. – С. 11–110.
 77. Виговська, О. І. Переможець конкурсу (про І. П. Жерносека) / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 1.– С. 111.
 78. Виговська, О. І. Перехрестя людського визнання. Освітянським пензлем про лідера Академії / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 3. – С. 9–11.
 79. Виговська, О. І. Перший українець у Європі. 170 років від дня народження Михайла Драгоманова / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 4. – С. 103–106.
 80. Виговська, О. І. Першій міській гімназії м. Черкас – 125 років! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 1. – 4–а с. обкл.
 81. Виговська, О. І. Плекаймо рідне. Сучасне й минуле України: викладачі і студенти НПУ ім. М. П. Драгоманова в Запорізькому краї / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 6. – С. 67–68.
 82. Виговська, О. І. Подароване свято / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 5. – С. 5.
 83. Виговська, О. І. Познайомтеся з Тарасом Гунчаком ближче / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 5.– С. 58.
 84. Виговська, О. І. Потенціал минулого – гарантія сьогоднішнього поступу ЦІППО / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 1. – С. 4–5.
 85. Виговська, О. І. Прикінцеві „вузлики на па’мять” / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 3. – С. 108–109.
 86. Виговська, О. І. Про випускницю Луганського технікуму транспортного будівництва / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 1. – С. 89–92.
 87. Виговська, О. І. Про дипломантів виставки "Сучасна освіта в Україні – 2006": одеські директори А. Ілько, С. Мельник та ін. / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 3. –С. 111.
 88. Виговська, О. І. Про семінар асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні, учасників проекту «Великий Волзький річковий шлях» / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 3. – С. 101.
 89. Виговська, О. І. Проблеми освіти й школи очима їх суб'єктів: статистичний вимір інформаційних потреб / підготовка / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 26.
 90. Виговська, О. І. Програма "Шкільний автобус" у регіонах: про шкільний автобус і не тільки: І. Дроненко, Л. Курінна та ін. / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 1. –С. 21–22.
 91. Виговська, О. І. Районна влада і освіта: конкретні дії / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 5. –С. 5.
 92. Виговська, О. І. Реалії сьогодення, прогноз на майбутнє / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 4. – С. 29–30.
 93. Виговська, О. І. Рекордсмени в освіті: хто вони і які? / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 1/3. – С. 267.
 94. Виговська, О. І. Рішучо! Сміливо і порядно! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 5. – С. 8.
 95. Виговська, О. І. Сільська школа – у центрі уваги! Статистичний портрет сільської школи в Україні / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. –№ 1/2. – 3–а с. обкл.
 96. Виговська, О. І. Слава країни й дух району / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 5. – С. 7 –8.
 97. Виговська, О. І. Соки свіжі та пакетовані: „за” і „проти” / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 5. – С. 85–86.
 98. Виговська, О. І. Спортивно–танцювальний ансамбль "Пульс" ЦТ "Шевченківець" святкує 20–річчя / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 5. – 4–та с. обкл.
 99. Виговська, О. І. Стрижневі теми цього номера: здоров'я дітей і педагогічна майстерність / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 2. – 2–а с. обкл.
 100. Виговська, О. І. Тенденції розвитку освітнього простору Луганщини / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 5.– С. 5.
 101. Виговська, О. І. У кого вчитися вчителю / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 6. – С. 59.
 102. Виговська, О. І. У чому сила севастопольської школи / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 5. – С. 38.
 103. Виговська, О. І. Український колеж ім. В. О. Сухомлинського / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 3. – 4–а с. обкл.
 104. Виговська, О. І. Український Рух Опору: минуле й сучасне / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 2. – С. 31.
 105. Виговська, О. І. Українські студенти під покровительством Кирила і Мефодія / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 3. – С. 70.
 106. Виговська, О. І. Університетська підготовка майбутніх директорів: мрія ректора, що спричинила в Артеці зустріч головного редактора журналу з деканом і студентами Кримського філіалу НПУ ім. М. П. Драгоманова / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 3. – С. 22–25.
 107. Виговська, О. І. Учитель–рекордсмен: хто він і який? / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 1/3. – С. 270.
 108. Виговська, О. І. Флагману педагогічної науки – Інституту педагогіки АПН України – виповнюється 80! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 5. – С. 82–87.
 109. Виговська, О. І. Фоторепортаж з нагоди відзначення 60–річчя Перемоги у світовій війні: урядовці, громадяни, освітяни: пріоритети взаємодії / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 3 – С. 16.
 110. Виговська, О. І. Хай множаться хороші традиції! / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 2. – С. 3.
 111. Виговська, О. І. Час приймати нові стратегічні рішення. Рейтинг–перегук проблем / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 4. – С. 48.
 112. Виговська, О. І. Шлях до щастя. Ось як його розуміють міністр освіти і науки В. Г. Кремень та герой обкладинки журналу М. І. Шкіль / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 2/3. – С. 3–4.
 113. Виговська, О. І. Шлях свідомого директора–професіонала / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. –№ 3. – С. 111.
 114. Виговська, О. І. Штрихи до колективного портрета / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 3. – C. 12–15.
 115. Звернення педагогів–миротворців до Президента України / підгот. О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 5/6. – C. 126.
 116. Майстер–клас Ніни Тарасевич / уклад. О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 2.– С. 46–48.
 117. Науково–методичний семінар завідувачів кафедр педагогічної майстерності ВНЗ України за участю О. Виговської / уклад.: О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. –№ 2.– С. 48.
 118. Олександр Захаренко. Енциклопедія шкільного роду: Олександру Антоновичу Захаренку цього року виповнилося б 70! / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 1/2. – С. 161–167.
 119. Павловська, О. Світ без кордонів: заходи Всеукраїнського Руху Педагоги за мир і взаєморозуміння / О. Павловська, В. Черкасс, А. Чуйко / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 3. – С. 89–91.
 120. Про хід експерименту з підготовки вчителів у Полтавському педінституті « Кафедра – центр макаренкознавства» / за участю О. Виговської // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. –№ 2. – С. 46, 52.
 121. Управлінська реформа / підгот. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 5. –С. 11–12.
 122. Через терни до зірок: про досягнення донецьких ліцеїстів / уклад.: О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. –2006. – № 3. – С. 66.

ІНТЕРВ’Ю

 1. Андрущенко В. Роздуми про вчителя: інтерв'ю з ректором НПУ ім. М. П. Драгоманова В. Андрущенком / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 4.– С. 86–91.
 2. Виговська, О. Ексклюзивне інтерв'ю головного редактора журналу з Василем Миколайовичем Мадзігоном / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 3. – С. 14–17.
 3. Виговська, О. І. "Гострі кути" "Круглого столу! – В. Бондар – академік АПН України / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. –№ 1. – С. 180–185.
 4. Виговська, О. І. Вони із мене кепкували… : інтерв’ю Ольги Виговської з академіком Іваном Зязюном, ініціатором створення кафедр педагогічної майстерності в закладах вищої педагогічної освіти / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 2. – С. 49–51.
 5. Виговська, О. І. З болем і надією на ренесанс української освіти : інтерв’ю Петра Сауха, академіка НАПН України, головному редактору журналу Ользі Виговській / О. І. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2020. – Т. 21, № 1. – С. 95–99.
 6. Виговська, О. І. “Ідея оволоділа масами”. Потрібно ще, аби вона оволоділа певними коштами..: інтерв’ю Ольги Виговської з директором департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України Павлом Полянським / О. І.  Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. –2005.– № 4. – С. 14–17.
 7. Виговська, О. І. Інтелект, емоції, почуття – три складові освіти : інтерв’ю Івана Зязюна Ользі Виговській / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1/4. – С. 173–178.
 8. Виговська, О. І. Науково–методичний центр – реформі освіти : розмова з Олександром Ляшенком, директором науково–методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 2/3. – С. 16–18.
 9. Виговська, О. І. Національна проблема українців в контексті загальноєвропейської: віртуальне інтерв'ю Михайла Романенка / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 4.– С. 8.
 10. Виговська, О. І. Нові обрії педагогічного університету : інтерв'ю з ректором Луганського пед. університету В. Курилом: Чи прийдуть сильні студенти до школи / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 1 . – С. 33–38.
 11. Виговська, О. І. Пріоритетність та фінансування освіти (Василь Кремень та Леонід Сачков відповідають на питання головного ред. журналу) / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 2/3. – С. 13–15.
 12. Виговська, О. І. Психологія – школі: на яку реальну допомогу може очікувати сучасна школа : інтерв’ю з Сергієм Максименком / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 5. – С. 84–86.
 13. Виговська, О. І. ПТО: роль сьогоднішня, а що завтра? : інтерв'ю академіка Неллі Ничкало журналу "Директор школи, ліцею, гімназії" / провела О. І. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 41.
 14. Виговська, О. І. ПТО: роль сьогоднішня, а що завтра? : інтерв'ю академіка Василя Кременя журналу / провела О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 24–25.
 15. Виговська, О. І. ПТО: роль сьогоднішня, а що завтра? : інтерв'ю доктора Юргена Вайса журналу / провела О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 45–48.
 16. Виговська, О. І. ПТО: роль сьогоднішня, а що завтра? : інтерв'ю Станіслава Ніколаєнка журналу / провела О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 32–35.
 17. Виговська, О. І. Різномисліє при єдинодушії: збережімо свою конфесійну незаангажованість : інтерв’ю головного редактора журналу Ольги Виговської зі Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси–України Філаретом / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 5. – С. 32–35.
 18. Виговська, О. І. Соловейчиківські читання в Москві: інтерв’ю Ольги Виговської з Артемом Соловейчиком – головним редактором “Первое сентября” / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 4.– С. 16–17.
 19. Виговська, О. І. 170–річчя лідера педагогічної освіти: як університет став удвічі старшим : інтерв’ю Ольги Виговської з ректором НПУ ім. М. П. Драгоманова Віктором Андрущенком / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 2– С. 4–6.
 20. Виговська, О. І. Стратегія перспектив, а не ностальгія по минулому : інтерв'ю головного редактора журналу О. І. Виговської з Валентином Романенком – начальником департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти МОНУ / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 2. – С. 10–16.
 21. Виговська, О. І. Український учитель:кроки на зустріч : інтерв’ю Віктора Огнев’юка, академіка НАПН України, ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, головному редактору журналу Ользі Виговській / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2018. – № 2. – С. 15–24.
 22. Виговська, О. І. Фінансування та атестація: інтерв'ю з заступником державного секретаря МОН України Г. Науменком / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 5/6. – С. 161–162.
 23. Виговська, О. І. Чи здатен Форум допомогти школі? : інтерв'ю академіка Івана Зязюна журналу / провела О.Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. –№ 3. – С. 14–17.
 24. Виговська, О. І. Чим допомагає мені рідна школа сьогодні : інтерв'ю академіка Василя Кременя журналу / провела О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. –2007. – № 3. –С. 39.
 25. Виговська, О. І. Школа не повинна „стриножувати” дитину : ексклюзивне інтерв’ю Василя Кременя Ользі Виговській / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 3. – С.4–8.
 26. Виговська, О. І. Шлях директора до науки або чим може допомогти директору освітянська виставка : інтерв’ю Ольги Виговської з директором технічного ліцею Миколою Наказним // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 5. – С. 83.
 27. Виговська, О. І. Що може зробити мер для освіти і суспільства : інтерв'ю з О. Омельченком / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 5/6. – С. 141–146.
 28. Виговська, О. І. „Я утверджую себе через працю”: штрихи життєвого шляху жінки–науковця : інтерв’ю з віце–президентом АПН України Олександрою Савченко / провела О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 1/2. – С. 72–77.
 29. Гонтаровская, Н. Директор о себе, школе и своем коллективе: об управленческих мелочах, из которых состоит совершенство управления, а совершенство – не мелочь! : интервью директора НВК № 28 г. Днепропетровска Н.Гонтаровской / провела О. Выговская // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 4. – С. 4– 0.
 30. Інтерв'ю редакторів педагогічних видань з міністром освіти В. Кременем / підгот. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 4. – С. 5, 7, 9.
 31. Кремень, В. Форум: роль сьогоднішня, а що завтра? : інтерв'ю академіка Василя Кременя журналу / В. Кремень; провела О.Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 3.– С. 13.
 32. Лев Я. Професіоналізм на управлінській вертикалі : інтерв'ю з Яковом Левом, заступником гол. Голосіївської райдержадміністрації м. Києва / уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії.– 2003. – № 4. – С. 94–99.
 33. Лисенкова, С. Реформування школи: з чого почати: інтерв’ю О. Виговської з Софією Лисенковою / О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 4. – С. 22.
 34. Омельченко, О. Інтерв'ю Олексія Омельченка кореспонденту журналу "Директор школи, ліцею, гімназії"/ підгот. та уклад. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – №5. – С.6–8.
 35. Про проблему духовності у суспільстві й освіті говорить Міністр освіти і науки України Василь Кремень та Святійший Патріарх Київський і всієї Руси–України Філарет / підгот. О. І. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 1. – С. 4–28.
 36. Сухомлинська О. В. Громадсько–державна система управління і Василь Сухомлинський : інтерв'ю з Ольгою Сухомлинською, академіком–секретарем відділу теорії та історії АПН України / підгот. О. І. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 4. –С. 82–84.